കഥ

അവൾ പറഞ്ഞതു മാത്രമല്ല കഥ

അവൾ പറയാത്തതുമല്ല

വാക്കുക്കൾക്കിടയിൽ

നെടുവീർപ്പിടുന്ന ചിന്തകൾ

അഥവാ

സ്വപ്‌നങ്ങൾ നെയ്യുന്ന

ജീവിതത്തിന്റെ നീണ്ട യാത്രയാണോ അത്

പറയാൻ അവൾ നിന്നില്ല

ചോദിയ്ക്കാൻ ഞാനും

Advertisements

Inadequacy of farewells

If I were to say farewell

to the seconds , minutes , hours, days and years

that slip through the fingers of my hand

I would make it a ritual.

If I were to bind me to memories

of the seconds, minutes, hours, days and years

that march ahead relentlessly,

I would need quite some RAM in my head

If I were to make my life worthwhile

all I need is a pat, a smile and a cheer!