ത്വര

എന്തൊക്കെയോ ആരോടൊക്കെയോ പറയുവാനുള്ള ത്വര
കേൾകുവാനുള്ള ത്വര, കഥകൾ, കവിതകൾ, ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ
പറഞ്ഞത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു കണ്ണ് നീര് തൂകുവാനുള്ള ത്വര
കൺകുളിർക്കെ കാണുവാനുള്ള ത്വര
കൺകോണുകൾ തളരും വരെ കണ്ടാസ്വദിക്കാനുള്ള ത്വര
മുഖങ്ങൾ,ഭാവങ്ങൾ,ഭാവഭേദങ്ങൾ
അനുഭവിക്കുവാനുള്ള ത്വര
അനുഭവങ്ങളിൽ കുതിർന്നുണരുവാനുള്ള ത്വര
യാത്രകൾ, പ്രണയം,ഹൃദയം, നോവ്, കത്തുന്ന ജ്വലിക്കുന്ന വിദ്വേഷം
കണ്ടു അനുമോദിക്കുവാനുള്ള ത്വര, കഴിവുകളെ കഴിവുക്കേടുകളെ
അഭിനന്ദിക്കുവാനുള്ള ത്വര
ചില നേരങ്ങളിൽ ചില നേരമ്പോക്കുകളിൽ ഒന്ന് ചാഞ്ഞിരിക്കുവാനുള്ള ത്വര
സന്ധ്യക്ക്‌ ശ്രീകോവിലിൽ കത്തിയമരുന്ന തീനാളങ്ങൾക്കിടയിൽ
ചുടുകണ്ണുനീർ തൂകുവാനുള്ള ത്വര
മാറ്റുവാനുള്ള ത്വര മാറ്റങ്ങൾക്കു കരണമാക്കുവാനുള്ള ത്വര
ചുറ്റിനുമുള്ള കൂട്ടവൻമതില്ക്കല് തകർത്തു ഒരുമയുടെ ഒരു പുതിയ ലോകം തീർക്കുവാനുള്ള ത്വര
കവിതകളിൽ കലാരൂപങ്ങളിൽ കായിക വിനോദങ്ങളിൽ
വീണ്ടുമൊരു ബാല്യം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ത്വര
ജീവിക്കുവാനുള്ള ത്വര
ജീവിതത്തിന്റെ പ്രണയനൊമ്പരങ്ങളെ ഏറ്റുവാങ്ങുവാനുള്ള ത്വര
തുച്ഛമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ മിച്ചമായി ഇത്തിരി സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ത്വര
എന്നെ ഞാനാക്കിയ പ്രപഞ്ചമേ നിന്നിലേക്കലിയുവാനുള്ള ത്വര.

Of a smiling survivor

The young mother who always radiant and eager to learn, sparkling with humor and the heaviest dose of naughtiness stunned me into silence with her announcement. ‘I have breast cancer. I found it out myself and without waiting for my husband had a check up. When the doctor confirmed, I felt sad’.

She said it in the most calm composed manner as I struggled to take in the truth, her small lithe frame clad in a causal skirt and top,her curly black hair grazing her shoulder and her eyes bright as ever. It was just 2 weekends back when we were all talking nonsense and laughing our heads out at her jokes. I was so taken aback that I quietly stood up to leave still unable to digest what I just heard. Almost a week later I visit her, next week the chemo will start she said. I am just worried about how my son will take it.

At the chemo the doctor is  surprised by her chirpiness. An elderly couple weighed down by the same, look at her almost annoyed. ‘I can’t help being happy, chechi’, she said innocently. ‘I hate sad endings’!

As the Chemo progresses she steadily starts to lose hair. Together the husband and wife decide to buy her a smart wig. ‘It was important to sport the wig, my boy was touching my balding head with a sad look in his eyes. Why should I trouble the little one’?

She was almost unrecognizable when I saw her a few weeks later. ‘See this wig’, she laughed merrily. Her husband stood by smiling indulgently. The straight hair seemed to suit her better. She looked like a model on a ramp walk. A little weak may be but mostly happy. When you meet her it is not her disease that hits you, it is the overwhelming joy in living that she spreads.

You take home that lingering fragrance of joy and smile to yourself.  Some people are like that.

A year past the disease now, she has fully recovered and is bright and smiling even more ‘I am going back to the classes to learn to help my child live his life fully and the school has been kind, they are willing to absorb me as a teacher!’

Why would the school not take her, wonderful as she is? What a positive difference the girl will continue to make to the lives of others?

This year has been about resilience, about survival, about finding hope and dreams where there were none, of finding love for self, for living. My young friend is a brilliant example of the finest human spirit. Many cheers to her long life!

Heroes are real and they are all around us, look out for them! Stay heroic!