ദുഃഖം

ദുഃഖം
കണ്ണുനീർ ചാലുകളായി
കവിളിണകളിലൂടെ
ഒഴുകി കൊണ്ടിരുന്നു
സന്തോഷവും പോയ വഴി
അത് തന്നെ എന്നോർത്തു
അവൾ സമാധാനിച്ചു.

 

 

Advertisement

2 responses to “ദുഃഖം”

%d bloggers like this: