അച്ഛനും കുട്ടിയും

കുട്ടി വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു
എന്തായിരിക്കണം അച്ഛന്റെ സ്ഥിതി
എന്തിനാണ് അയാൾ അങ്ങിനെ ചെയ്തത്
അല്ല
പെട്ടെന്നിങ്ങനെ മാറാൻ എന്തുണ്ടായി
അവൾ ആലോചിച്ചു
അച്ഛൻ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നെഗില്ലെന്നു
ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്
‘അമ്മ ഉണ്ട്
മിടുക്കിയാണ്
കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്
പലപ്പോഴും പല വിധ ത്യാഗങ്ങളും
സഹിച്ചിട്ടാണ് തന്നെ ഈ നിലക്ക്
ആക്കിയത്
എങ്കിലും അച്ഛൻ
കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് തേങ്ങി
ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു അച്ഛൻ വേണ്ടേ
അല്ല വേണ്ടേ
എത്ര വലുതായാലും
അതിനു ആർക്കു പകരക്കാരനാവാൻ സാധിക്കും
എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവൊ
എങ്ങിനെ ഉണ്ടോ ആവൊ
ഭക്ഷണം കഴിക്കുണ്ട് ആവൊ
അല്ല സുഖമാണോ ആവൊ
ഒരു പാട് ചോദ്യങ്ങൾ അവളെ വഴറ്റി
പാവം കുട്ടി
തകരുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ നിശബ്ദ രക്തസാക്ഷികളാണ് കുട്ടികൾ

RoI and students’ life

A IITian ends his life over not scoring enough. This is not the first time it has happened nor will it be that last.

When education is an investment for parents to recover with interest, monetary and otherwise, the pressure that a students goes through is tremendous.

Again and again the young person is reminded of the debt he owes to the family,the clan,the caste,the society,the country and what not. On top of this is the condescending attitude of fellow classmates to the academically disadvantaged, even if its a temporary situation,perhaps arising out of lack of friends or family support or just being overwhelmed at the responsibility on his shoulders, only adds to the misery of the young person.

Many young men have to go through the grind of engineering only to up their value in the market of matrimony, the better the degree,the more the dowry.

Infact a girl’s family recently shelled out the funding for the post doctoral studies of a doctor groom. It’s worth more than a crore apparently!

Unless parents stop strutting out their child’s achievements as their own, unless they stop burdening their children with their own unfulfilled aspirations, many young lives will be lost at the altar of pride, prestige and competition for the same.

Lessening jobs, increased competition, lack of avenues for creative expression have made the lives of young people more and more difficult.

Sadly even the best brains in the business of academics refuse to accept the importance of emotional well being of students.

Is that so difficult to see?