ചിന്ത

ഒരുപാടു താലോലിച്ചു
വളർത്തിയ
ഒരു ചിന്തയാണ്

ഇന്ന് അതെന്നെ തന്നെ കാർന്നു
തിന്നുന്നു
എന്റെ അസ്തിത്വം
അതിന്റെ പിടിമുറിയിൽ

ഞെരിന്നമർന്നിരിക്കുന്നു
ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാൻ എനിക്ക്
അനുവാദം വേണമത്രേ

അയാൾ

കൊച്ചു കൊച്ചു
അഭിപ്രായങ്ങൾ
മെല്ലെ മെല്ലെ
പുകച്ചും ഓമനിച്ചും
അയാൾ വളർത്തുകയായിരുന്നു
അതോ മറിച്ചോ?

കൊച്ചു കൊച്ചു ചിന്തകൾ
വലിയ വലിയ ചിലന്തി വലകൾ
ആയതു അയാൾ അറിഞ്ഞില്ല
കാലചക്രം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ
തന്ടെ ചിന്തകളുടെ
പിടിയിൽ താൻ ഞെരിയുന്നുണ്ടെന്നു
അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമോ?