അയാൾ

കൊച്ചു കൊച്ചു
അഭിപ്രായങ്ങൾ
മെല്ലെ മെല്ലെ
പുകച്ചും ഓമനിച്ചും
അയാൾ വളർത്തുകയായിരുന്നു
അതോ മറിച്ചോ?

കൊച്ചു കൊച്ചു ചിന്തകൾ
വലിയ വലിയ ചിലന്തി വലകൾ
ആയതു അയാൾ അറിഞ്ഞില്ല
കാലചക്രം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ
തന്ടെ ചിന്തകളുടെ
പിടിയിൽ താൻ ഞെരിയുന്നുണ്ടെന്നു
അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുമോ?

Advertisement
%d bloggers like this: