ചിന്ത

ഒരുപാടു താലോലിച്ചു
വളർത്തിയ
ഒരു ചിന്തയാണ്

ഇന്ന് അതെന്നെ തന്നെ കാർന്നു
തിന്നുന്നു
എന്റെ അസ്തിത്വം
അതിന്റെ പിടിമുറിയിൽ

ഞെരിന്നമർന്നിരിക്കുന്നു
ഒന്ന് ശ്വാസം വിടാൻ എനിക്ക്
അനുവാദം വേണമത്രേ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.