പുഴ പറയാത്തത്

നീണ്ടു നിവർന്നു കിടക്കണം
ഇടക്കൊന്നു എഴുന്നേറ്റു നടക്കണം
പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്നോടി നോക്കണം
ഇത്രൊയൊക്കെയേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളു

എന്റെ വഴി മുടക്കുന്ന
എന്നെ തളച്ചിടാൻ മാത്രം ശ്രമിക്കുന്നവരോട്
ഞാൻ എന്ത് പറയാൻ എന്ത് ചോദിയ്ക്കാൻ

മലയും കടന്നു പുൽമേടുകൾ താണ്ടി
ഞാൻ പുറപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന്
അവർക്കറിയില്ലല്ലോ

ഉൾവിളിക്കൾ കേൾക്കാൻ മറന്ന
ആകാശത്തോടു ഗർവിക്കുന്ന
ഭൂമിയോടു ധാർഷ്ട്യം കാണിക്കുന്ന
മരങ്ങളോട് പുച്ഛം പുലർത്തുന്ന ഇവർ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ

ചേർന്ന് ഇരിക്കാൻ ഒരു കടലുണ്ടായിരുന്നെഗിൽ
ഇത്ര ദൂരം ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നോ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.