അങ്ങനെയും ചിലർ

എരിഞ്ഞു കത്തുന്ന ചിരാതുക്കളാണവർ
വെളിച്ചം ചൊരിഞ്ഞു ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുന്നവർ
കരിഞ്ഞ തിരിനാളത്തിലേക്കു സ്വയം ഹോമിക്കുന്നവർ
ആത്മാക്കളുടെ തീക്ഷണമായ മോഹജ്വാലത്തിൽ
തന്നെ തന്നെ മറന്നവർ എന്തായിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്
തന്ടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ
എന്തായിരിക്കും അവരുടെ നിശബ്‍ദതകൾ പറയാൻ മോഹിച്ചത്
എന്തിനെയും പുൽകാൻ തയാറായിരുന്നു മരണവും അവരിൽ നിന്ന് മുഖ മറച്ചുവോ?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: