Category Archives: Poem

പുതിയ വർണങ്ങൾ

പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും
പറഞ്ഞതും രണ്ടായിരുന്നു

പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചതൊന്നും
അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയതുമില്ല

വാക്കുകൾക്കിടയിൽ
നീണ്ട നെടുവീർപ്പുകൾ
വരികൾക്കിടയിൽ
വറ്റാത്ത കണ്ണുനീർ ചാലുകൾ

കാലത്തിന്റെ അഹങ്കാരം
അവൾക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിയുമായിരുന്നില്ല
ഇന്നലെകൾ നാളെയെ
പിടിമുറുക്കിയിരിക്കെ

സമയം മറുമരുന്നാകുമെന്നു
അവൾക്കു വിശ്വസിക്കാൻ
വിഷമമായിരുന്നു
എങ്കിലും ചെറിയ തിരി നാളങ്ങൾ
ഒരു തരം പകയോടെ അവളിൽ
പൊട്ടിമുളച്ചു

മോഹമില്ലാത്ത മനുഷ്യനുണ്ടോ
സ്നേഹം ദാഹിക്കാത്ത ഹൃദയമുണ്ടോ
സമയം പതിയെ ചിരിച്ചു കാട്ടി
പുതിയ വർണങ്ങൾ പുതിയ കാലങ്ങൾ

Harken! Harken!

Harken! harken!

the call of the birds

the song of the lakes

the swan song of the earth

the clear blue skies

hide the guilt and the pain

of your gross betrayal

the azure sky sends but her love

the soil calls thee

to thy chores

man oh! man

get back to the earth

touch her gently

breathe in her your breath

find in her your very soul

clasp her very energy

in your palms

sun dry your poor poor soul

rain bath your poor dreams

be weather beaten your thoughts

step out

bow thy head to the elements

the sky

the water

the air

the earth

the all encompassing ether

call out

you are one of us!

man oh! man

return to thy roots!

hold us dear or perish!

harken harken the cry of the birds

better still sing thy own swan song

Ps: only seven feet!

PS: ONV Kurup: Iniyum marikatha bhoomi,Pablo Neruda: Keeping Quiet

Signpost of God

Dear universe

what propels you to send

a hand in crisis

a gentle soul

a sweet voice

sane and noble

at once endearing

eyes tear up

voice trembles

when you direct

a signpost of god

before she buries herself

in a swamp of deep sorrow

that threatens sanity

you being kindness herself

reach out every time

gracias

‘my cup runneth over!’

Ginger steps

Ginger steps

slow,cautious

tread turbulence

deep breaths

sighs

fear

dissonance

confusion of words

more words

more cacophony

confounding

bewildering maze of words

stop

out! out! bright candle

“Cover her face; mine eyes dazzle; she died young

damn the words

actions speak

do,just do!

തിരിച്ചറിവ്

എന്തിനീ തേങ്ങൽ
എന്തിനീ നീർച്ചാലുകൾ

എന്തിനീ നോവുകൾ
എന്തിനീ തേടൽ

ഈ കരുതലും
ഈ അപക്ഷതവും

ആര് നിൻ മന പൊയ്കയിൽ
ആര് നിൻ മന വിസ്മയത്തിൽ

ഏതു നിൻ സ്വപ്ന ഭൂമി
ഏതു നിൻ സമയ ചക്രം

ഏതു നിൻ സ്വപ്ന രാജ്യം
ആര് നിൻ സ്വപ്ന കാമുകൻ

എവിടെ നിൻ വീഥികൾ
എവിടെ നിൻ വഴിത്താരകൾ

ഒന്ന് നിന്ന് നീ ചിന്തിക്കുക
നിൻ ജീവിത സ്വപ്നം
നീ തന്നെയല്ലേ

ഓം ശാന്തി

अजीब लोग

कुछ बातें अजीब सी होती है
कुछ लोग भी
सोचती हूँ
चुप रहूंगी
नहीं अपनी चोट नहीं दिखाउंगी
नहीं कुछ किसीसे नहीं कहूँगी
पर जब दिल टूट जाएं
आंसू रुखने का नाम न ले
तब क्या कहे
क्या न कहे
कुछ लोगोंकी
फितरत ही अजीब है
आगे दोस्त
पीछे दुश्मन
भाई कह
दिया होता
दिल खोलखे न देती
क्यों दोस्त बनके
दिल दुखाते हो
सीधा सीधा दुश्मनी निभाती
कुछ मज़ा मुझे भी आता
बस इतना कहूँगी
विश्वास अभी भी मज़बूत है
आगे बहुत कुछ करना है
जीना है जी भरके
बस ऐसे हार
हमने कभी नहीं माना है
तो आज क्यों रोयेंगे
बताओ आज कैसे रुखेंगे
जब भी हारते है
और जीना का जी करता है
यूँ समज लो
जीना भी एक तरीके का जीत ही होता है

Live in the moment

a slight stir

a movement nonetheless

an awakening

a new lease of life

of an all powerful feeling

should this be a mirage

a non-starter

a dream

perhaps

perhaps not

yet surely

the energies are moving

the life is rekindling

a hope is glimmering

is that a hand reaching out

is that a voice whispering

is that a bond strengthening

faraway destinations beckon

wait and watch

there is no rush

no push

no reason to complain

leave out the expectations

live in the moment