Category Archives: sky

ആകാശവും ഭൂമിയും

ആകാശിത്തിന്റെ നീണ്ട കരങ്ങൾ
തന്നിലേക്ക് നീളുന്നത്
ഭൂമി ഒരു കൗതുകത്തോടെ നോക്കി കണ്ടു
തിരക്കാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ട്

അതപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ
എന്ന് ആകാശം

ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന്‌
അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു

രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ എന്ന
വ്യാജേന കാറ്റു
ഒന്ന്‌ ആഞ്ഞു വീശി

Skylogues

I am cannot possibly be just yours, said Sky, walking tall, his back upright and his voice tender even in pride.

You see, thousands prostrate in front of me, the clouds dance around me, the breeze blows for me, the oceans rise and fall for me often the earth sends me her ardent yearnings for love. Every life form blushes in deep love for me and rejoices in my presence.

A thousand souls look to me, many more worship me, others soak in my light and grow warm and glow,you must understand I am rather busy, in the real sense!

Besides to me you are one among the all, the multitudes, yes, I know you, see you, hear you even and you should be grateful for what I do for you.

Remember I sustain you, it is not the other way around. So stop this clinging and this unnecessary cringing and this over the top sentimentality. I got to run my course. I do. Millenia has watched me do the same. She knows, the universe, she knows it all. Ask her if you don’t believe me.

In all these years of shining, I have met many souls, beautiful like yourself, they come and go, like flowers in the garden, I watch them all. I love them all.

Allow me the pleasure to shine on all. I sustain lives many more than you can ever count but I know you, I hear you, and I even see you.

Rejoice in my presence, go celebrate the warmth of my love and feel one among others, all others, know that you are special, like others.

I know what you think, of what you doubt, but doubt not, my beloved, my love is true and it is pure but just that it is for all, yes, for all.

I give in surplus, I don’t know to hold back and I give everything my form, my breath, my length, my colours, myself, all of my thoughts, my dreams, so you see me and sometimes do try and hear me.

Yes, giving has exhausted me at times, pinched me to the core, yet, the universe knows, she knows it all, I have never stopped and I shall never ever do that.

Come, smile, let’s walk together till your journey’s end. Stay with me. Find me in your eyes, in your breath, in your dreams and your thoughts, after all you will come back to me and I shall embrace you again.

Again, doubt not, I know you, I hear you and of course, I see you.

I do.

Love’s manna

I know I know

love’s manna

is trickling to the soul

I feel I feel

the hand that holds

steadying a wavering frame

I hear I hear

a song that starts

far in the depths of a soul

I believe I believe

life’s purpose will lead me to the truth

the joy of finding is not far, not now

not anymore

I trust I trust

her heavenly wisdom

the charted course my life has led

I hope I hope

the blue skies hold many more secrets of the heart

the passing clouds sings songs of endearment

the breeze that blows brings tender dreams

a bird that flew cooed a song just for my ears

So rejoice, rejoice

in the smiles that come

butterflies that dance

the winds that bellow

and a cat that meows

is yet the love of the universe.

So sit back and wait

and look out for the eyes that meet.

In the cosmic scheme of things

I too have my place.

Silence of the soul

It is the silence of the souls that speak

volumes of life, love and living

those in-between spaces amidst the rush of words

the endless explanations of what was not there

and will never be

that which seeks to be heard and understood and held gently

when the hills call and the mountains nod

against the cold howling of winds by the lake

rushing past thundering doors leaving sometimes pain

sometimes hope and a will to survive

a blue sky looks down in benevolence sharing

some soul smiles and some more soul love

an azure hope sprouts thriving on dreams, fantasies

and fantastic fallacies of love, joy and pleasure of living

oscillating between hope of heart and fear of truth

yet the heart, ah the heart looks for a solid ground to hold

to anchor to thrive

weary of soul search and lost dreams.

This be life. This be living.

Sky love

He spread his golden wings for me to tread

lifting me on to clouds he let me fly

In his eternal wisdom he whispered love

Between the greys he hid the blues

waiting for me to find them out

Each time I tried to hold and pick myself

the sky sent his gentle smiles

and gushed in joy.

If this be love, so be it.

PS: Warm embrace, the evening sky

മഞ്ഞ് തുള്ളിയും മനുഷ്യനും

മഞ്ഞ് തുള്ളിയാണൂ മനുഷ്യൻ
വികാരങ്ങളുടെ വിചിത്ര വിചാരങ്ങളുടെ
പിടിയിൽ അമർന്നു അലിഞ്ഞില്ലാതാവുന്ന
ഒരു ആത്മാവിന്റെ കഥയാണ് ഓരോ മനുഷ്യ
ജീവിതവും.

മണ്ണിൻതരിയാണ് ഓരോ മനുഷ്യ ജീവിതവും
കാലത്തിന്റെ അടിച്ചമർത്തലിൽ അരഞ്ഞു
പൊടി പൊടിയായി മണ്ണിലേക്ക് ചേരുന്ന
ഒരു പൊടി പടലമാണ് ഓരോ ജീവനും

നീലാകാശത്തിലെ പാറി നടക്കുന്ന മേഘമാണ്
ഓരോ മനുഷ്യ സ്വപ്നവും
ജീവ വായുവിന്റെ ഗതിയിൽ
വഴി മാറി സഞ്ചരിച്ചു
മഴവില്ലും മഴയും മഞ്ഞ് തുള്ളിയും
ആയി തീരുന്നു ഓരോ മനുഷ്യ ജീവിതവും

Songs of the heart

Lonely hearts sing the most

bleating painful tunes to skies above

as birds go chirping the heavens awake

but the songs of the heart wander about

searching for a house to home in

in the winters when the lakes freeze

the nights grow colder severe

the pains grow intense , so do the hurts

then the songs wake up and sing again

the hopes are the same

the tunes vary and the universe laughs it out

ain’t she seen it enough already!

Crossroads of living

How often have we met

at the crossroads of living

love, you have been always charging

against goals that seem to be shifting

the lamp posts have stood the test of time

so have I

standing still amidst the entrancing

dance of time

it is unusual then that we have never met

the sky has often send his directives

the sun has often glared and frowned

sent me into shelters for brief moments

but the heart, the heart

knowing how it is hopelessly lost in hope

looks around, it does, it does

faraway sirens scream, shuffling feet

muffled voices, silences that speak

here I look for love in the sunset

Quixotic Sun

Where does the Sun go

each day looking so bright

the clouds wondered

worried if he would ever set off too far

Where does he go indeed

asked the stars sitting pretty

we never see him enough

What does he do really

wondered the moon

the whole night when

I am holding the lamp for the world

The Sun was quixotic in his nod

dismissive in his shrug

and the large smile

that grew on his face

whoever needed to answer stupid questions?

I have come your way

Don’t ask me how many times

I have come your way

knocked on your door

peeped into through the windowsill

to see if you would lift your head

I have often sung my heart’s content

chosen words that I thought you would like

set them to harmony and let them out

in my not so soulful voice

just for you to hear

I have often picked a thought

loved it enough and let it grow

ripening it with care

and then sent it to the clouds

to reach to the corner of your heart

yet, friend I must say

they get lost, all my labour of love

in gusts of wind and storms of anger

in your rare indifference and your

happy carelessness, your obsession with self

my notes are trampled by your

single minded pursuit of your dreams

yet I send them in the hope of

a recipient somewhere in the universe

and the sky eggs me on eachday

being himself so vast and profound

he makes time to sit by and listen

and that gives me hope

a lot of hope and yes, a lot of love.