Category Archives: universe

Stop

Start again

Think twice

Overlook differences

Practice happiness

ആകാശവും ഭൂമിയും

ആകാശിത്തിന്റെ നീണ്ട കരങ്ങൾ
തന്നിലേക്ക് നീളുന്നത്
ഭൂമി ഒരു കൗതുകത്തോടെ നോക്കി കണ്ടു
തിരക്കാണെന്നു പറഞ്ഞിട്ട്

അതപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ
എന്ന് ആകാശം

ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന്‌
അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു

രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്താൻ എന്ന
വ്യാജേന കാറ്റു
ഒന്ന്‌ ആഞ്ഞു വീശി

Love’s manna

I know I know

love’s manna

is trickling to the soul

I feel I feel

the hand that holds

steadying a wavering frame

I hear I hear

a song that starts

far in the depths of a soul

I believe I believe

life’s purpose will lead me to the truth

the joy of finding is not far, not now

not anymore

I trust I trust

her heavenly wisdom

the charted course my life has led

I hope I hope

the blue skies hold many more secrets of the heart

the passing clouds sings songs of endearment

the breeze that blows brings tender dreams

a bird that flew cooed a song just for my ears

So rejoice, rejoice

in the smiles that come

butterflies that dance

the winds that bellow

and a cat that meows

is yet the love of the universe.

So sit back and wait

and look out for the eyes that meet.

In the cosmic scheme of things

I too have my place.

സോളോ ട്രിപ്പ്/ Solo Trip

ജീവിത യാത്രകൾ എല്ലാം ഒരു പക്ഷെ ഒരു സോളോ ട്രിപ്പ് മാത്രമാണ്. സ്വയം നിശ്ചയിക്കുന്ന നാഴിക കല്ലുകൾ ഓരോ മനുഷ്യനും സ്വയം തന്നെ വേണം കീഴടക്കാൻ.

അപ്പോൾ സൗഹ്രദങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ അവയുടെ പ്രസക്തിയെന്താണ്.കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങാതെ പുറത്തു നിന്ന് ആവേശം തരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചിയർ ലീഡേഴ്‌സ് ആണ് ചുറ്റിനും ഉള്ളവർ. അതായതു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അടുത്ത സിർക്ലസ് ഉള്ള ആളുകൾ. എത്രത്തോളും ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് അവർ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും സോളോ ട്രിപ്പ് എന്ന ജീവിതമെന്ന ഈ നീണ്ട യാത്രയിൽ അവർക്കുള്ള പ്രസക്തി.

എങ്കിൽ കളിയുടെ ഫലം ആരെയാവും ആശ്രയിക്കുന്നത് ? തീർച്ചയായും കളിക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ മനോഭാവം, സ്കിൽ സെറ്റ് പിന്നെ അവരുടെ അർപ്പണ ഭാവം എല്ലാം കളിയുടെ ദിശ നിശ്ചയിക്കുന്നു.

സോളോ ട്രിപ്പിലെ സ്മാൾ സ്റ്റോപ്സ് ഫോർ ഫൺ ആൻഡ് കമ്പനി അതായിരിക്കണം ഫ്രണ്ട്‌സ് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിലും സോളോ ട്രിപ്‌സ് മാത്രമാണ് ജീവിതം എങ്കിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും സൗഹ്രദങ്ങളും എന്തിനാണ്?

‘എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം പറയാം എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റിട്ടില്ല കുറച്ചൊക്കെ തന്നെത്തന്നെ കണ്ടു പിടിക്കണം. കുറച്ചു കാലമായല്ലോ ഇവിടെ കൂടിയിട്ട്? അല്ല പിന്നെ.’

ഓരോ പ്രാന്ത്. ശകലം മാറിയിരുന്നു അയാൾ സിഗരറ്റ് ആഞ്ഞു വലിക്കാൻ തുടങ്ങി.

രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിക്കോളും’.

‘All fundamental questions of life are to be answered by the self.’

He scribbled on the wall and walked away.

Songs of the heart

Lonely hearts sing the most

bleating painful tunes to skies above

as birds go chirping the heavens awake

but the songs of the heart wander about

searching for a house to home in

in the winters when the lakes freeze

the nights grow colder severe

the pains grow intense , so do the hurts

then the songs wake up and sing again

the hopes are the same

the tunes vary and the universe laughs it out

ain’t she seen it enough already!

Crossroads of living

How often have we met

at the crossroads of living

love, you have been always charging

against goals that seem to be shifting

the lamp posts have stood the test of time

so have I

standing still amidst the entrancing

dance of time

it is unusual then that we have never met

the sky has often send his directives

the sun has often glared and frowned

sent me into shelters for brief moments

but the heart, the heart

knowing how it is hopelessly lost in hope

looks around, it does, it does

faraway sirens scream, shuffling feet

muffled voices, silences that speak

here I look for love in the sunset

The messenger

How often has the universe spoken to you

in soft deep murmurings

How often have you been so moved to tears

at her choice of messengers

How often has she held your hand and

guided you on to your path

How often has her visions been your force

egging you on meet life on its edge

How often have you closed your eyes

and trusted her infinite repertoire of experience

if yes, take this moment into your palms

go take the leap, Go, get moving.

Travel Thoughts

Post my trip to Kolkatta, my confidence in my travel skils has improved. I am thrilled too at the experience of awesome hospitality and great fish, delightful conversations and the sight of the most quintessentially beautiful bengali bride I have ever seen and her loving, deeply caring parents and their love for eachother.

My heart aches with tenderness at such sight. I look away and think of a daughter back home and of her wedding someday. It breaks my heart to think of it but time has its way and one cannot stall events in life.

When my daughter talks of her trip back to the hostel or for work now, I struggle to hold myself. In a rush, my mind schemes of finding company and not living in a sense of delirious loneliness… which is an exaggeration for seriously, I have been working at solitude and have even learnt to enjoy the phase as it comes.

I think so at least and that is when the thought of travel appeals to me again.

Of packing bags and going off for the sake of going, that must be something.

My travels have been utilitarian so far, there has been a purpose- to meet someone, visit parents, drop someone, learn something, but the travel that is truly enchanting is the one that is for its own sake… that requires a hell lot of courage but I seem to be getting there, so I think.

I am reading ‘Road to Nara’ and about Narayan’s constant travel and am deeply inspired, nay pulled to do something of the same.

A few years ago, when I had still not sold off my car, I had suggested to my daughter that we go on a road trip, mother and daughter and she had little confidence in me perhaps, so she shrugged and said, ‘you real crazy! aren’t you?’

But it does look like the universe is calling me to the road or the road to me because, every single friend of mine that I happen to connect to these days has to compulsorily say, ‘Listen, we will go for a trip ok. You and I, hmm..maybe we will take our kids….maybe not, how about that?’ and I just smile.

I am constantly surprised by the universe who seem to think ahead and bring about new possibilities, at least in suggestions, things I would not have even thought about, but ever since I learned to trust her infinite wisdom, I am merely her humble vassal.

Thathastu to great travels and great living now and forevermore!

I have come your way

Don’t ask me how many times

I have come your way

knocked on your door

peeped into through the windowsill

to see if you would lift your head

I have often sung my heart’s content

chosen words that I thought you would like

set them to harmony and let them out

in my not so soulful voice

just for you to hear

I have often picked a thought

loved it enough and let it grow

ripening it with care

and then sent it to the clouds

to reach to the corner of your heart

yet, friend I must say

they get lost, all my labour of love

in gusts of wind and storms of anger

in your rare indifference and your

happy carelessness, your obsession with self

my notes are trampled by your

single minded pursuit of your dreams

yet I send them in the hope of

a recipient somewhere in the universe

and the sky eggs me on eachday

being himself so vast and profound

he makes time to sit by and listen

and that gives me hope

a lot of hope and yes, a lot of love.

writers who don’t write, Lovers who don’t love

Writing has been like love

she spent a lifetime

dreaming about love

so did she about writing

sometimes in her dreams

they intermixed and danced

like ‘theyyam’ in a trance of thoughts

like love itself where it is a task to find a lover

of heart and kind, as good as you think he should be

so it is with writing to find a page and fill it with thoughts

the dancing pen coursing through and noting ideas, dreams and aspiration

the sweat and blood of living, the pain of conception and the inability to reproduce

of long traumatic gestation that bends the heart with weight

the muse in either is case being vamoose

sandwiched amidst hopes, expectations and soar realities

throbs a dull ache that makes living plausible

whiffs of love, songs of yonder, tales of the worlds beyond

are in waiting

but not too long, not too long.