Tag Archives: #journey

വഴികൾ

വഴികൾ പലതും അങ്ങനെയാണ്
ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്ന് ഓർത്തു
വഴിയാത്രക്കാരെ കാത്തിരിക്കുകയാണവർ

നടന്നു വരാൻ ധൈര്യം വേണം എന്ന് ഒരു വഴി മൊഴിഞ്ഞു
അല്ല അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ
ഈ വഴിവന്നവർ കുഴങ്ങിയത് തന്നെ
വഴികൾ ഒരു പുച്ഛച്ചിരി ചിരിച്ചു കുലുങ്ങി നിവർന്നു

പല വഴികളും പല തരമാണല്ലോ, യാത്രക്കാരെ പോലെ തന്നെ
ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് സ്വന്തമായ ചില ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും
പലപ്പോഴും ആളുകളെ തങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും
തിരിച്ചു പിന്മാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ തന്നെ ആണ്
വഴിമുത്തച്ഛൻ ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ ചേർത്ത് ചൊല്ലി

എനിക്കിഷ്ടം ഇത്തിരി പുഞ്ചിരിയും ഒത്തിരി കളിയുമുള്ള
യാത്രക്കാരാണ്, ഒരു കൊച്ചു വഴി തന്ടെ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു
ഗാംഭീര്യമാണ് എന്റെ ശൈലി, ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്നും സ്വന്തമാണു, മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു.

സരളമാണ് എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സരളതയാണ് എന്റെ മന്ത്രം
ജീവിതത്തെ സരസമായി കാണാന് കഴിവുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടു വരാം
കർമമാണ് നിങ്ങളുടെ ശൈലി എങ്കിൽ ഒട്ടും ആലോചിക്കേണ്ട
ഇങ്ങോട്ടു വന്നോളൂ കൂടെ ഞാനുണ്ടാവും എന്ന്നും എപ്പോഴും

എങ്ങൊട്ടും പോകാനില്ലാതെ വഴിയോരങ്ങിൽ പാർപ്പുറപ്പിച്ച മരങ്ങൾ
വഴികളുടെ ഈ ആത്മഗതം ഒരു നേരമ്പോക്കായി മാത്രം കണ്ടു

കാലങ്ങൾ മാറിയിട്ടും മാറാത്ത മനുഷ്യ സ്വപ്നങ്ങളും
മനുഷ്യന് മാത്രം സഹജമായ സംശയങ്ങളെയും കുറിച്ച് അവർ മറ്റാരേക്കാളും ബോധവാന്മാരായിരുന്നു.

Of gratitude

To go back to studying when you are a full blown adult is not an easy choice. Yes, you take pride in having done justice to your parenting responsibilities, but you already are in that loop of EMIs and various other billing activities which tie you down, a caesura at this point is akin to harakiri, or so you think, or fear.

Then comes a mother’s heart calling out to you and saying, ‘ fear not child, do what you want for once, just do it’, and she laughs away all the fears saying ,’what are we here for?’

And a father who chips in,’ it’s not impossible, we are there for you.’

It is terrifying to think of the instability it brings, the staying away from work, even for a short time, the insecurities for someone who has prided on financial independence, yet, a promise looms and a hope and a cause calls, the call is persistent, deep, insistent, relentless and you cannot look away.

Then comes a message, a talk and an assurance, from someone I taught a good 2 decades ago, ‘I want to help you in your studies, just let me know’, it is just a word of promise but it lifts the spirits immediately, as if the universe answered a call, and calmed a fear, and smiled away a tear.

Years ago, I quit school teaching to move to the corporate, in need of a gainful employment, to pay the bills of course, again I remember how one of students asked, ‘What made you quit teaching? You would not have done that. You see, I am a corporate lawyer now. I can help you. Let me know what you need’. The words at that time brought tears to my eyes. I had expected such support from those in my immediate vicinity but there it came from a student again, who had just started his career.

I think of how the universe is assuaging my fears and holding out a hand, egging me on to a journey, whose turns I am not yet able to see.

Yet, it is true that there have been new opportunities and meeting with people who value my abilities in a slow, subtle manner that seems to be changing my universe in some ways, perhaps, a new horizon shines, a new friend or two waits, a new journey begins…

For the Ullysses in me, who wants to go looking after a sinking star, what could be better?

I now feel it won’t be difficult to find a school for Sunil to study, a place to work and learn for Chanamma, a place for me to grow as a writer and a student and to contribute to a cause so close to my heart…. perhaps that is what it is…..a place from where I can reach out and say to those I love and those who love me, here I am for you always…. I have everything to help you…ha, life… what learnings, what lessons!!!

Gratitude is all that I can think of…..