Tag Archives: #life

Bylanes of living

In the bylanes of living

you will run into souls

that are fond of hanging

out with you for a step or two

hold the second, join the ride

smile a bit, break a bit and move on

coz the journey of life is all about movement

don’t be stubborn to cling or hold or whimper of neglect

just smile and know that all is good always coz even without your consent life goes on.

വഴികൾ

വഴികൾ പലതും അങ്ങനെയാണ്
ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്ന് ഓർത്തു
വഴിയാത്രക്കാരെ കാത്തിരിക്കുകയാണവർ

നടന്നു വരാൻ ധൈര്യം വേണം എന്ന് ഒരു വഴി മൊഴിഞ്ഞു
അല്ല അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ
ഈ വഴിവന്നവർ കുഴങ്ങിയത് തന്നെ
വഴികൾ ഒരു പുച്ഛച്ചിരി ചിരിച്ചു കുലുങ്ങി നിവർന്നു

പല വഴികളും പല തരമാണല്ലോ, യാത്രക്കാരെ പോലെ തന്നെ
ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് സ്വന്തമായ ചില ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും
പലപ്പോഴും ആളുകളെ തങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും
തിരിച്ചു പിന്മാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ തന്നെ ആണ്
വഴിമുത്തച്ഛൻ ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ ചേർത്ത് ചൊല്ലി

എനിക്കിഷ്ടം ഇത്തിരി പുഞ്ചിരിയും ഒത്തിരി കളിയുമുള്ള
യാത്രക്കാരാണ്, ഒരു കൊച്ചു വഴി തന്ടെ ആഗ്രഹം അറിയിച്ചു
ഗാംഭീര്യമാണ് എന്റെ ശൈലി, ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്നും സ്വന്തമാണു, മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു.

സരളമാണ് എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സരളതയാണ് എന്റെ മന്ത്രം
ജീവിതത്തെ സരസമായി കാണാന് കഴിവുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങോട്ടു വരാം
കർമമാണ് നിങ്ങളുടെ ശൈലി എങ്കിൽ ഒട്ടും ആലോചിക്കേണ്ട
ഇങ്ങോട്ടു വന്നോളൂ കൂടെ ഞാനുണ്ടാവും എന്ന്നും എപ്പോഴും

എങ്ങൊട്ടും പോകാനില്ലാതെ വഴിയോരങ്ങിൽ പാർപ്പുറപ്പിച്ച മരങ്ങൾ
വഴികളുടെ ഈ ആത്മഗതം ഒരു നേരമ്പോക്കായി മാത്രം കണ്ടു

കാലങ്ങൾ മാറിയിട്ടും മാറാത്ത മനുഷ്യ സ്വപ്നങ്ങളും
മനുഷ്യന് മാത്രം സഹജമായ സംശയങ്ങളെയും കുറിച്ച് അവർ മറ്റാരേക്കാളും ബോധവാന്മാരായിരുന്നു.

Silence of the soul

It is the silence of the souls that speak

volumes of life, love and living

those in-between spaces amidst the rush of words

the endless explanations of what was not there

and will never be

that which seeks to be heard and understood and held gently

when the hills call and the mountains nod

against the cold howling of winds by the lake

rushing past thundering doors leaving sometimes pain

sometimes hope and a will to survive

a blue sky looks down in benevolence sharing

some soul smiles and some more soul love

an azure hope sprouts thriving on dreams, fantasies

and fantastic fallacies of love, joy and pleasure of living

oscillating between hope of heart and fear of truth

yet the heart, ah the heart looks for a solid ground to hold

to anchor to thrive

weary of soul search and lost dreams.

This be life. This be living.

Sky love

He spread his golden wings for me to tread

lifting me on to clouds he let me fly

In his eternal wisdom he whispered love

Between the greys he hid the blues

waiting for me to find them out

Each time I tried to hold and pick myself

the sky sent his gentle smiles

and gushed in joy.

If this be love, so be it.

PS: Warm embrace, the evening sky

Crossroads of living

How often have we met

at the crossroads of living

love, you have been always charging

against goals that seem to be shifting

the lamp posts have stood the test of time

so have I

standing still amidst the entrancing

dance of time

it is unusual then that we have never met

the sky has often send his directives

the sun has often glared and frowned

sent me into shelters for brief moments

but the heart, the heart

knowing how it is hopelessly lost in hope

looks around, it does, it does

faraway sirens scream, shuffling feet

muffled voices, silences that speak

here I look for love in the sunset

The messenger

How often has the universe spoken to you

in soft deep murmurings

How often have you been so moved to tears

at her choice of messengers

How often has she held your hand and

guided you on to your path

How often has her visions been your force

egging you on meet life on its edge

How often have you closed your eyes

and trusted her infinite repertoire of experience

if yes, take this moment into your palms

go take the leap, Go, get moving.

Yam man Quakes

Beneath the yam tree

sat the yam man

quaking in sorrow

his body shaking

in convulsive spasms

his heart crying out for love

deep love that heals

that holds a hope of a life

an escape from the words of hate

hurled like stones against a tin roof

crashing loudly against the solace of the self

the yam tree smiled bending down whispered

of how she stood against the tall banyans, the coconuts

but always held her own against the blue sky and the storms

a green leaf bent and whispered softly into his ears

‘anchor in self, be thy own lover and gently sway in the breeze of life’

a waft of heavenly iridiscence brushed against his nostrils

‘he hugged the tree trunk, ‘honey, I …… ‘

hurts don’t heal

Some days are long agonizing

dipped in pain

twisting the innards

into grotesque patterns

deep wails of sorrow

despite knowledge

and time that soothes

somedays are meant to be spent in tears

sad reflections of the loss of a happy person

and his care and love that left one dazed

then the vacuum all the more painful

but that is life. So be it.

Busy sky

It’s sometime since the sky spoke

I ask of him his whereabouts

Being reluctant to speak

he mumbled

‘its in rains that I am most busy’

there is life to bloom

ponds to fill and pain to erase

I have to watch the raindrops

as sometimes she, the earth

is too fragile to hold my love

she never sheds a tear or lets out a murmur

her quickening breath or her sweating forehead

is my cue to hold, release and let go at times

besides, there are her children who look to me

in hope , despair sometimes in love or in prayer

I am here, there and everywhere

and its best that you walk to me

than I come to you

besides who knows what you can hold?’

He laughed loudly.

Of flow

I am thinking of energies that flow in and out, when people meet, converse, interact, engage. Some energies sync or synergize and some dont, relationships, friendships must be those energies which seem to draw on eachother and grow. So they flourish and grow over a period of time despite barriers, despite obstacles of any kind.

Yet we all try to connect to one another because our lives sort of force us to reach out and seek energies that help us to grow and bond.

So it is with my dear friend Soniya. I think of our friendship which has grown over many decades and how when we speak to eachother we overcome barriers of time, geography and we connect always as two girls who met in school and still meet. When I meet or talk to Soniya, Sofiya, Deepak, Aditi,Sheena, Sudha, Anwar, Naveen, Suvedi, Unni, Maya, BP……the connect is so quick and so instant that we just get into the groove without waiting for formalities. I am sure we all have such buddies who we treasure as they bring a smile to our faces no matter what.

Sometimes in our spirits’ desire to connect and grow we keep reaching out to souls but we may also sense a barrier or two in doing the same. These barriers could be ego ,some small misunderstandings, difference of opinion, differences in lifestyles.

What do we do in such cases? We just have to go with the flow and like water that hits an obstacle, change our course and continue to flow.

If that is the case then what are rejections, unrequited love,broken relationships, broken friendships and so on, they are nothing but small obstacles in our paths to sustain our spirit’s desire to connect and grow like roots do perhaps.

I remember someone speaking about being like water, ‘water indeed, with deep rooted memories, yet an ability to change course and a flexibility to change shape even!’

So is it that the ebb and flow of energies is what sustains our life?

of friendship